Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní informace o ochraně osobních údajů

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele naleznete v právním upozornění této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi IT systémy, když navštívíte webové stránky. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v části "Právo na omezení zpracování".

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externím poskytovatelem služeb (hostingem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hosteru. Může se jednat o IP adresy, požadavky na kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webové stránky.

Hoster je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hosting bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Pro statistické analýzy používáme stránky https://matomo.org/cookie-consent-banners/.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování údajů v souladu s ochranou osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hosterem smlouvu o zpracování objednávek.

3 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může být zatížen bezpečnostními slabinami. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je

Adalbert Stifter Verein e.V.
Hochstraße 8
81669 Mnichov

Telefon: +49 89/62 27 16-30
E-mail: sekretariat@stifterverein.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

Pokud je zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. E nebo F GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušné právní základy, na nichž je zpracování založeno, naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše dotčené osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud je s takovým přímým marketingem spojeno. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje následně pro účely přímého marketingu dále používány (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, uskuteční se pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoli. V případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

- Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas na jejich ověření. Po dobu prověřování máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

- Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.

- Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.

- Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci naší povinnosti poskytnout zákonné oznámení za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. nevyžádaných e-mailů.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné škody na vašem koncovém zařízení. Ve vašem zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být při návštěvě našich webových stránek ve vašem zařízení uloženy také soubory cookie od společností třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolili cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o

- Typ a verze prohlížeče

- Použitý operační systém

- URL odkazu

- Název hostitele přistupujícího počítače

- Čas dotazu na server

- IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, uloženy u nás za účelem zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo dokud nezanikne účel jejich uchovávání (např. po vyřízení vašeho požadavku). Závazná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, uložíme a zpracujeme váš dotaz včetně všech osobních údajů (jméno, dotaz) za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), neboť máme oprávněný zájem na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

5. Sociální média

Plugins pro Facebook a Instagram (tlačítko Líbí se mi a sdílení)

Na těchto webových stránkách jsou integrovány pluginy sociálních sítí Facebook a Instagram. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v souvislosti s naší stránkou na Facebooku a Instagramu a o účelech a prostředcích zpracování rozhoduje pouze Facebook, je správcem údajů

Meta Platforms Ireland Ltd (dále jen "Meta").

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2

Irsko

jediný správce pro zpracování.

Zásuvné moduly Facebook a Instagram poznáte podle loga Facebook nebo Instagram nebo tlačítka "To se mi líbí" na těchto webových stránkách. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US.

Při návštěvě těchto webových stránek je prostřednictvím zásuvného modulu navázáno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook obdrží informaci o tom, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko "Líbí se mi" na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah této webové stránky propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook spojit vaši návštěvu této webové stránky s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace o tom naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://www.facebook.com/privacy/center/.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla spojovat vaši návštěvu těchto stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Plugins Facebooku jsou používány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti v sociálních médiích.

Informace o zpracování údajů společností Facebook Ireland

Zásady ochrany osobních údajů Instagramu specifikují kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány při používání metaproduktů (viz I.), obecně popisují účely, pro které jsou tyto údaje používány (viz II.), a specifikují kategorie příjemců, kterým mohou být tyto údaje zpřístupněny (viz III., IV.). Pod uvedeným odkazem na zásady zpracování údajů naleznete také informace o právním základu pro zpracování těchto údajů (viz V.) a informace o tom, jak můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Další informace o příslušném právním základu naleznete zde. V zásadách ochrany osobních údajů naleznete informace o tom, jak můžete vůči společnosti Meta uplatnit svá práva na přístup, opravu, přenositelnost a výmaz (viz VI.). Pod tímto bodem najdete také informace o právu vznést námitku proti určitému zpracování osobních údajů. Další informace o možnostech kontroly najdete v tomto článku nápovědy. V Zásadách ochrany osobních údajů najdete také informace o době, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, a informace o kritériích pro určení této doby a o možnosti zablokování nebo odstranění účtů na Instagramu (viz VII.). Zásady ochrany osobních údajů odkazují na záměr společnosti Meta předávat osobní údaje v případě potřeby do třetích zemí (viz IX.). Podle společnosti Meta se předávání uskutečňuje na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně vydaných Evropskou komisí ve smyslu čl. 45 odst. 1 GDPR nebo schválených standardních smluvních doložek ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

Informace o používání souborů cookie společností Facebook Ireland

Pokud navštívíte naši stránku na Facebooku nebo Instagramu a váš prohlížeč povolí ukládání souborů cookie, společnost Meta ukládá informace ve formě malých textových souborů do paměti vašeho prohlížeče (dále jen "soubory cookie") a může k těmto informacím přistupovat při návštěvě platformy Facebook nebo webové stránky, která integruje technologie Facebooku. Další informace o účelu používaných souborů cookie, integraci těchto souborů cookie jinými webovými stránkami a možnostech vaší kontroly v tomto ohledu naleznete v informacích o souborech cookie Instagramu.

Rádi bychom upozornili, že Meta je schopna sledovat vaše uživatelské chování (u přihlášených uživatelů napříč zařízeními) na jiných webových stránkách mimo platformu Instagram prostřednictvím používaných souborů cookie. To platí jak pro osoby registrované na platformě Instagram, tak pro osoby, které na ní nejsou registrovány.

Rádi bychom také upozornili, že nemáme žádný vliv na zpracování údajů prováděné společností Meta v souvislosti se soubory cookie. Naši stránku na Instagramu je možné navštívit i v případě, že si prohlížeč nastavíte tak, aby platforma Facebook žádné soubory cookie neukládala. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči, obvykle najdete v nápovědě prohlížeče, který používáte.

Pokud jste zaregistrováni nebo přihlášeni k platformě Instagram nebo Facebook a chcete zabránit tomu, aby Meta propojila vaši návštěvu naší stránky na Facebooku s vaším uživatelským účtem na Instagramu nebo Facebooku, měli byste se odhlásit z Facebooku nebo deaktivovat funkci "zůstat přihlášen", vymazat soubory cookie ve svém zařízení a zavřít a znovu spustit prohlížeč.

Zpracování údajů pro interakce na naší stránce Instagram

Naše stránka na Instagramu vám nabízí možnost reagovat na naše příspěvky, komentovat je a posílat nám soukromé zprávy. Pečlivě zkontrolujte, jaké osobní údaje nám prostřednictvím naší stránky na Instagramu sdělujete. Pokud chcete zabránit tomu, aby společnost Facebook zpracovávala osobní údaje, které jste nám předali, kontaktujte nás prosím jiným způsobem.

a) Rozsah zpracování údajů

Kromě obsahu, který odešlete, jsou pro nás viditelné informace o vašem profilu, vaše lajky a příspěvky v závislosti na vašem nastavení ochrany osobních údajů. Jak změnit nastavení ochrany osobních údajů se dozvíte v tomto článku nápovědy.

b) Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování vašich údajů při kontaktu s námi nebo při interakci s našimi stránkami nebo jejich obsahem provádíme na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Vámi poskytnuté a případně nám dostupné údaje zpracováváme v zájmu komunikace s vámi. Rádi bychom vám nabídli platformu, na které vám můžeme poskytnout přehled o naší společnosti a našich aktivitách a s jejíž pomocí se s námi můžete rychle spojit.

To představuje také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

d) Doba uchovávání údajů

Pokud je to možné, budou vaše údaje vymazány, jakmile přestaneme provozovat naši stránku na Instagramu. Jakékoli další ukládání těchto údajů společností Meta se řídí výhradně ustanoveními zásad ochrany osobních údajů na Instagramu a podmínkami používání Instagramu.

Zpracování anonymizovaných údajů pro statistické účely

Naši stránku na Instagramu jsme nastavili jako obchodní profil a dostáváme od společnosti Meta anonymizované statistické údaje o stránce ("Instagram Insights"), které nám poskytují statistické údaje o návštěvnících naší stránky na Instagramu a jejich interakcích s naší stránkou na Instagramu a jejím obsahem. Na rozhodování o způsobech a účelech zpracování údajů o událostech používaných k vytváření statistik stránek se nepodílíme a nemůžeme vytváření statistik zabránit. Statistiky zahrnují následující informace:

- Dosah, zobrazení stránky, čas strávený u videopříspěvků.

- Interakce, jako je označení příspěvku "To se mi líbí", komentování nebo sdílení příspěvků

- Demografické informace o věku, pohlaví a lokalitě

Není možné, abychom odkazovali na osoby, které tyto události vyvolaly. Máte-li jakékoli dotazy týkající se osobních údajů, které společnost Facebook zpracovává za účelem sestavení statistik, můžete zaslat dotaz pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti Meta.

Zpracování anonymizovaných údajů pro statistické účely

Naši stránku na Instagramu jsme nastavili jako firemní profil a používáme anonymizované statistiky stránky ("Instagram Insights") poskytované společností Facebook Ireland, které nám poskytují přehled o návštěvnících naší stránky na Instagramu a jejich interakcích s naší stránkou na Instagramu a jejím obsahem. Na rozhodování o způsobech a účelech zpracování údajů o událostech používaných k sestavování statistik stránek se nepodílíme. Statistiky zahrnují následující informace:

- Dosah, zobrazení stránky, čas strávený u videopříspěvků.

- Interakce, jako je označení příspěvku "To se mi líbí", komentování nebo sdílení příspěvků

- Demografické údaje o věku, pohlaví a lokalitě

Tyto údaje používáme k rozpoznání trendů. Není možné, abychom odkazovali na osoby, které tyto události vyvolaly.

6. Plugins a nástroje

YouTube se zvýšenou ochranou údajů

Tyto webové stránky vkládají videa ze služby YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme YouTube v režimu rozšířené ochrany údajů. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících těchto webových stránek předtím, než se podívají na video. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen režimem rozšířené ochrany údajů. YouTube například navazuje spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda se na video díváte.

Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, je navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie může YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a předcházení pokusům o podvod. Soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa YouTube spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.